Vedtægter

 

Vedtægter for Thy Kendo

 § 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Thy Kendo

Foreningens Japanske navn REN-SHI-KAN

Foreningen har hjemsted i Thisted Kommune

Klubben er medlem af: Dansk Kendo Forbund og venskabsforeningen KendoDanmark.

Klubbens cvr nr.: 38864017

Klubbens hjemmeside er: www.thykendo.dk

§ 2 FORMÅL

Foreningen er en frivillig forening der har til formål at udøve og fremme, interessen for kendo (japansk fægtning) og Japansk Kultur i Thisted Kommune.

Foreningen tilstræber medlemskab af Danske Kendo Forbund og udbyder kendo som motions og konkurrence træning.

§ 3 Medlemskreds

Stk. l. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på indmeldelses-blanketten ved henvendelse til formanden eller kassereren. Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første kvartal.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der opkræves forud for hvert halvår. Kontingentet opdeles i Børn (6-12 år) juniorer (13-18 år) og Voksne (+ 18 år)

Stk. 4. Udmeldelse kan med virkning fra udgangen af et kvartal ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. For meget betalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis f.eks. dette måtte blive straffet for vold, grov legemskrænkelse el. lign.
Bestyrelsen kan ligeledes ekskludere et medlem ved grov illoyalitet overfor klubben.

Ved et bestyrelsesmøde, hvor en eksklusion er på dagsordenen, skal samtlige bestyrelsesmedlemmer samt det medlem, der er indstillet til eksklusion, underrettes senest 8 dage inden mødet. Dette skal ske skriftligt. På mødet har det indstillede medlem ret til at fremføre sine synspunkter.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, evt. ved opslag med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af formand

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

10. Valg af revisor

11.Eventuelt

5 Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før den ordinære general-forsamling skal afholdes.

Stk. 6. Oplysninger om indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, kan oplyses ved henvendelse til formanden 8 dage før afholdelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en deltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. l. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab

Stk. 2. Regnskabet revideres af den/de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. l. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer, alle vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. 3 medlemmer vælges i lige år 2 medlemmer i ulige år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær.

Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.

 Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, dog mindst 1 gang i kvartalet, eller hvis mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønsker om det over for formanden.

I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede.

 § 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. l. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen og budget og regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved under-skrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med et flertal på generalforsamlingen jf. § 4 stk. 8

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages.

§ 10 Opløsning

Stk. l. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter flertal, jf. § 4, stk. 8, på to hinanden efterfølgende generalforsamlinger med min. 8 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål efter afsluttende generalforsamlings beslutning.

§ 12 Datering

Stk. l. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 19-08-2017